labore_logo
Gemeentelijke herindeling

Herindeling kan zich over het algemeen niet verheugen in een grote belangstelling; niet in de laatste plaats bij de inwoners van kleinere gemeenten.
In elk regeerakkoord staat dat herindeling van “onderop” moet plaatsvinden maar vervolgens vinden er elk jaar wel herindelingen plaats waarbij maar in geringe mate  sprake is van vrijwilligheid.
Het aantal gemeenten daalt gestaag. Per 1 januari 2013 telde ons land 408 gemeenten terwijl het er in 2001 nog 504 waren.

Onder druk van de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar gemeenten, is schaalvergroting onontkoombaar.

Herindeling kan zich over het algemeen niet verheugen in een grote belangstelling; niet in de laatste plaats bij de inwoners van kleinere gemeenten.
In elk regeerakkoord staat dat herindeling van “onderop” moet plaatsvinden maar vervolgens vinden er elk jaar wel herindelingen plaats waarbij maar in geringe mate  sprake is van vrijwilligheid.
Het aantal gemeenten daalt gestaag. Per 1 januari 2013 telde ons land 408 gemeenten terwijl het er in 2001 nog 504 waren.

Onder druk van de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar gemeenten, is schaalvergroting onontkoombaar.