labore_logo
Gemeentefinancien

De verdeling van de totale algemene uitkering over de afzonderlijke gemeenten krijgt veelal de meeste aandacht en geeft regelmatig aanleiding tot discussie. Uitgangspunt is dat alle gemeenten in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren bij een gelijke belastingdruk. Dit betekent niet dat er geen verschillen tussen gemeenten (mogen) bestaan. Er wordt ook niet gestreefd naar gelijke belastingen en een gelijk of minimaal voorzieningenniveau. De gemeenteraad bepaalt de belastingtarieven en het voorzieningenaanbod.

Voor raadsleden en andere geïnteresseerden is interessant te weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft en waar ze dat uit betalen. Hiervoor zijn twee methoden n.l.

  1. De uitgaven vergelijken met de algemene uitkering die de gemeente ontvangt. De uitkomst hiervan mag niet verabsoluteerd worden en vereist een nadere analyse. Daarbij zal blijken of en in hoeverre het uitgavenniveau is beïnvloed door eigen beleid van de gemeenteraad.

  2. De uitgaven en de inkomsten vergelijken met die van andere gemeenten die vergelijkbaar zijn qua aantal inwoners, oppervlakte, sociale- en fysieke structuur, het zijn van centrumgemeente, e.d.


LABORE heeft de kennis en ervaring om op deze vragen antwoord te geven.

De verdeling van de totale algemene uitkering over de afzonderlijke gemeenten krijgt veelal de meeste aandacht en geeft regelmatig aanleiding tot discussie. Uitgangspunt is dat alle gemeenten in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren bij een gelijke belastingdruk. Dit betekent niet dat er geen verschillen tussen gemeenten (mogen) bestaan. Er wordt ook niet gestreefd naar gelijke belastingen en een gelijk of minimaal voorzieningenniveau. De gemeenteraad bepaalt de belastingtarieven en het voorzieningenaanbod.

Voor raadsleden en andere geïnteresseerden is interessant te weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft en waar ze dat uit betalen. Hiervoor zijn twee methoden n.l.

  1. De uitgaven vergelijken met de algemene uitkering die de gemeente ontvangt. De uitkomst hiervan mag niet verabsoluteerd worden en vereist een nadere analyse. Daarbij zal blijken of en in hoeverre het uitgavenniveau is beïnvloed door eigen beleid van de gemeenteraad.

  2. De uitgaven en de inkomsten vergelijken met die van andere gemeenten die vergelijkbaar zijn qua aantal inwoners, oppervlakte, sociale- en fysieke structuur, het zijn van centrumgemeente, e.d.


LABORE heeft de kennis en ervaring om op deze vragen antwoord te geven.