labore_logo
Gemeentefinancien

De gemeentelijke inkomsten bedragen momenteel ca. € 52 miljard, waarvan de uitkeringen van het rijk het leeuwendeel vormen.

Inkomstenbronnen gemeenten 2013 (in miljarden euro’s)

Gemeentefonds, inclusief integratie- en decentralisatie-uitkeringen 18,0
Specifieke uitkeringen 12,3
Gemeentelijke heffingen    8,3
Overige eigen middelen (OEM)    13,6
  ------  +
Totaal inkomstenbronnen 2012  52,2

Bron: Memorie van toelichting op de vaststelling van de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2013

Met ingang van 2015 zal de uitkering van het Rijk toenemen met circa 16 miljard toenemen als gevolg van de overheveling van taken op het terrein van werk, zorg en jeugd (sociaal domein). 

Het stelsel van de financiële verhoudingen is gaandeweg steeds complexer geworden en de oorspronkelijke normen en uitgangspunten zijn steeds meer op de achtergrond geraakt. Er is sprake van een zekere verrommeling van de financiële verhoudingen.

Voor het bekostigen van taken door decentrale overheden wordt traditioneel het eenvoudige onderscheid gemaakt in prijzen, belastingen, de algemene uitkering en specifieke uitkeringen. Dit onderscheid is niet alleen een te simpele weergave maar inmiddels ook achterhaald. In de afgelopen jaren hebben nieuwe financiële arrangementen hun intrede gedaan zoals de decentralisatie-uitkeringen en de verzameluitkeringen. Inmiddels is in de decentralisatiebrief van het Kabinet  een nieuwe term geïntroduceerd, namelijk deelfondsen.

In bovenstaand schema zijn de verschillende bekostigingsbronnen binnen de financiële verhoudingen weergegeven.

De gemeentelijke inkomsten bedragen momenteel ca. € 52 miljard, waarvan de uitkeringen van het rijk het leeuwendeel vormen.

Inkomstenbronnen gemeenten 2013 (in miljarden euro’s)

Gemeentefonds, inclusief integratie- en decentralisatie-uitkeringen 18,0
Specifieke uitkeringen 12,3
Gemeentelijke heffingen    8,3
Overige eigen middelen (OEM)    13,6
  ------  +
Totaal inkomstenbronnen 2012  52,2

Bron: Memorie van toelichting op de vaststelling van de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2013

Met ingang van 2015 zal de uitkering van het Rijk toenemen met circa 16 miljard toenemen als gevolg van de overheveling van taken op het terrein van werk, zorg en jeugd (sociaal domein). 

Het stelsel van de financiële verhoudingen is gaandeweg steeds complexer geworden en de oorspronkelijke normen en uitgangspunten zijn steeds meer op de achtergrond geraakt. Er is sprake van een zekere verrommeling van de financiële verhoudingen.

Voor het bekostigen van taken door decentrale overheden wordt traditioneel het eenvoudige onderscheid gemaakt in prijzen, belastingen, de algemene uitkering en specifieke uitkeringen. Dit onderscheid is niet alleen een te simpele weergave maar inmiddels ook achterhaald. In de afgelopen jaren hebben nieuwe financiële arrangementen hun intrede gedaan zoals de decentralisatie-uitkeringen en de verzameluitkeringen. Inmiddels is in de decentralisatiebrief van het Kabinet  een nieuwe term geïntroduceerd, namelijk deelfondsen.

In bovenstaand schema zijn de verschillende bekostigingsbronnen binnen de financiële verhoudingen weergegeven.